Strona główna

Ogólne informacje o projekcie

O co chodzi w projekcie OPI?

Projekt OPI, realizowany w partnerstwie przez UPIT (Rumunia), WARP (Austria), INNOHUB (Hiszpania), CWEP (Polska) i E&D (Portugalia), ma na celu opracowanie i przetestowanie kompleksowej metodologii i narzędzi służących do przekwalifikowania zasobów ludzkich w celu uzyskania kompetencji zawodowych dla przyszłych stanowisk związanych z otwartymi innowacjami. Projekt OPI będzie miał na celu budowanie wiedzy o rynku pracy i kompetencji w obszarze otwartych innowacji, co pozwoli na efektywne rozwijanie podaży umiejętności w celu wypełnienia luki rynkowej przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej puli kapitału ludzkiego.

Kontekst

W dzisiejszych czasach wielu obywateli Europy stoi w obliczu wysokiego ryzyka bezrobocia z powodu szybko zmieniających się wymagań rynku pracy. Zmiany technologiczne, malejące znaczenie tradycyjnych kompetencji zawodowych i kluczowe znaczenie nowych sprawiają, że wielu Europejczyków jest narażonych na wysokie ryzyko bezrobocia (np. z powodu automatyzacji lub nieadekwatności ich kompetencji) lub zatrudnienia. Szczególnie ciągłe zmiany związane z innowacjami, nowymi technologiami lub modelami biznesowymi stwarzają potrzebę szybkiej adaptacji i rozwijania odpowiednich kompetencji, które nie są natychmiast dostępne na rynku pracy.

W tym zakresie, biorąc pod uwagę szczególnie istotną rolę małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce UE, otwarte innowacje (OI) dają firmom wyjątkowe szanse na zaangażowanie się w pionierskie innowacje w obliczu często niewystarczających zasobów. Wymaga to jednak zatrudniania wyspecjalizowanego personelu, który mógłby wspierać procesy OI. Pomimo rosnącej (i spodziewanego dalszego wzrostu) roli takich stanowisk jak specjalista/menedżer OI, koordynator sieci i partnerstw, menedżer wiedzy, menedżerowie mają trudności z pozyskaniem pracowników o wymaganych kompetencjach w tym zakresie, podczas gdy wiele dorosłych osób w UE boryka się z bezrobociem lub wysokim ryzykiem bezrobocia.

Cele i zadania

Cele projektu OPI to:

  1. wspieranie pracowników działów kadr w przygotowaniu pracowników i osób poszukujących pracy do przystosowania się do nowych rodzajów stanowisk.
  2. bezpośrednie zaspokojenie potrzeb osób bezrobotnych i pracowników potrzebujących przekwalifikowania lub podniesienia kwalifikacji w celu uzyskania kluczowych dla współczesnego i przyszłego rynku kompetencji.

W szczególności, projekt dostarczy:

  • Badanie lokalnego stanu kompetencji w zakresie otwartych innowacji,
    Metodologię i narzędzia do budowania zrozumienia otwartej innowacji wśród specjalistów HR i budowania ich zdolności do prowadzenia osób poszukujących pracy lub pracowników poprzez podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie w celu zajęcia pozycji w zakresie otwartej innowacji,
  • Narzędzie diagnostyczne do oceny kapitału ludzkiego w zakresie otwartych innowacji,
  • Rozwiązanie e-learningowe do budowania kompetencji osób bezrobotnych/pracowników z grupy wysokiego ryzyka bezrobocia do podjęcia roli w zakresie otwartych innowacji,
  • Kompleksowy przewodnik po rekwalifikacji dla specjalistów HR i edukatorów dorosłych

Partnerzy

Formularz kontaktowy