KLUCZOWE DOKUMENTY

Rezultat pracy intelektualnej:

O1 Raport dotyczący kompetencji w zakresie otwartych innowacji : będzie miał decydujące znaczenie dla zdolności reagowania i adaptacji całego rozwiązania. Opracowany raport będzie również ważnym źródłem informacji o stanie rynku pracy w obszarze IO w analizowanych regionach UE, dostarczając wysokiej jakości informacji specjalistom ds. zasobów ludzkich, menedżerom, a także edukatorom zainteresowanym rozwijaniem dalszych inicjatyw w tym obszarze. – PDF

O2 Metodologia i mechanizm budowania kompetencji pracowników działów kadr w celu wspierania rozwoju kompetencji OI: będzie budować świadomość pracowników działów kadr w zakresie kariery związanej z otwartymi innowacjami i ich wymagań, aby umożliwić im efektywne włączenie OI do swojego portfolio oraz wspierać skuteczne podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie. – PDF

O3 Metodologia i narzędzie diagnostyczne do oceny potencjału przekwalifikowania: w pierwszej kolejności pozwoli specjalistom ds. zasobów ludzkich ocenić potencjał kandydatów do kariery w OI – umożliwiając maksymalne wykorzystanie istniejącego kapitału ludzkiego i optymalne doradztwo. Jednak ze względu na swój przyjazny dla użytkownika charakter technologie informacyjne i komunikacyjne mogą być również wykorzystywane przez osoby nieposiadające profesjonalnego wsparcia HR lub inne organizacje do testowania zdolności zorientowanych na OI. – PDF

O4 Metodologia i program OPI: umożliwi osobom poszukującym pracy i pracownikom rozwijanie umiejętności zorientowanych na przyszłość, wymaganych w zawodach związanych z OI. Zapewni dostęp na żądanie dla osób indywidualnych, jak również dostarczy sprawdzone i łatwo dostępne narzędzie dla specjalistów ds. zasobów ludzkich, aby rozwijać wśród swoich interesariuszy kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy, a także odpowiednie zasoby dla edukatorów dorosłych. – LINK

O5 OPI Zestaw narzędzi: oferuje narzędzia do praktycznego, interaktywnego uczenia się do użytku indywidualnego, a także metodologie i narzędzia ukierunkowane na OI dla specjalistów HR i edukatorów dorosłych. – PDF

O6 Platforma internetowa OPI: zapewni dostępność i integrację rozwiązania w celu wykorzystania przez grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów ds. zasobów ludzkich oraz osób poszukujących pracy/pracowników zagrożonych bezrobociem. – LINK

O7  Podręcznik przekwalifikowania w zakresie otwartych innowacji: będzie przeznaczony specjalnie dla specjalistów ds. zasobów ludzkich, zapewniając oparte na wiedzy instrukcje dotyczące podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania w zakresie OI oraz maksymalizacji wpływu wyników OPI. – PDF